Otsitakse kõige õigemat kodanikku

Viimaste päevade tõsiseimaks teemaks Riigikogus ja poliitmaastikul näikse olevat kujunenud küsimus kõige õigemast kodanikust.

Riigikogu esimees pidas hooaja avakõne ja jagas alustuseks ühiskonna kaheks. Talle juba traditsiooniliselt peatus ta sallivuse teemal. Asi, mis mind juba teist aastat häirib on see, milline sildistamine selle sallivuse kontekstis käib. Härra spiiker kirjeldab üsna jõuliselt must-valgetes toonides, milline on õige ja salliv kodanik. Ometi ütleb ta ka: “Sotsiaalne kaasatus on sama oluline kui tuleohutus kütuselaos. Me peame looma ühiskonna, kus igaühel on võimalus elada väärikat elu ja teenida elamisväärset palka.”

Ehk oleks Nestor võinud hoopis keskenduda hoopis ühisosa otsimisele, mitte piiride määratlemisele.

Teiselt poolt otsib õigeks kodanikuks olemise valemit Mart Helme, kes tegeleb Kaljuranna kodakondsusküsimusega. Kui Helmel oleks andmed Komorovka küla juurtega Kaljuranna kodakondsuse probleemsusest, siis avaldaks ta päris kindlasti vastavad andmed. Ilmselgelt on eesmärgiks hoopis segaduse tekitamine!

Vastuolu valitseb ka Marina Kaljuranna enda olekus ja väljaütlemistes. Loomulikult on võimalik Helme peale solvuda, Suure-Lähtru mõisahärra mõjub tihti mõnevõrra lihvimata maneeridega talumehena.

Kas Kaljurand end tulevikus presidendina nähes saab omale lubada solvumist, millega ta välistab ühe parlamendierakonnaga suhtlemise? Tänases Postimehes ütleb ta, et kaua ei suuda inimene kedagi teist mängida, ju ta ikka ongi selline rõõmsameelne ja heatahtlik. Tema lühikese poliitkarjääri jooksul toimunud lauskokkupõrked rahvuskonservatiividega on minu jaoks olnud ohtlikult sagedased. Kuivõrd tema enda sõnade kinnitusel ta ei mängi kedagi teist, siis sellist presidenti kellel on probleem rahvuskonservatiividega, nagu ka mina, ma küll ei soovi. Peksad rahvuskonservatiive EKREs, peksad neid paratamatult ka IRLis ja mujal.

Lisa kommentaar

Filed under Uncategorized

Üks huvitav dokument

Presidendikandidaat Allar Jõks koostas 2006. aastal õiguskantslerina dokumendi, mis pakub huvitavat ja harivat lugemist ka 10. aastat hiljem.

 

Teie 30.12.2005
     
Õiguskantsler        01.2006 nr 6-1/060166/0600782

Gay ja Lesbi Infokeskus
Tartu mnt. 29
10128 TALLINN

Seisukoht samasooliste peresuhete seadustamise kohta

Austatud avaldajad

Pöördusite minu poole avaldusega, mille sain käesoleva aasta 3. jaanuaril. Avalduses leiate, et homoseksuaalseid isikuid diskrimineeritakse põhiseaduse (edaspidi PS) § 12 mõttes, kuna neile ei ole tagatud §‑des 26 ja 27 ette nähtud perekonna puutumatust ja kaitset.

Teie avalduses esitatu kohta märgin järgnevat.

  1. Põhiseaduse § 26 lause 1 sätestab igaühe õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele; lause 2 reguleerib sekkumise aluseid. Paragrahv 27 lg 1 seab perekonna rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse alla. Lõige 2 sätestab abikaasade võrdõiguslikkuse. Lõige 3 vanemate kohustuse kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Põhiseaduse § 12 lg 1 sätestab kõigi isikute võrdsuse seaduse ees; keelatud on diskrimi­neerimine rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Vastavalt põhiseaduse § 3 lg 1 lausele 2 on rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Eesti on ratifitseerinud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi EIÕK). EIÕK art 8 p 1 sätestab igaühe õiguse sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning korrespondentsi saladust; p 2 reguleerib sekkumise aluseid. Art 12 näeb ette abieluealise mehe ja naise õiguse abielluda ja luua perekond vastavalt selle õiguse kasutamist reguleerivatele siseriiklikele seadustele.

Perekonnaõiguse reguleerimine ei kuulu Euroopa Liidu kompetentsi.

  1. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi on märkinud, et põhiseaduslik õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele kohustab riigivõimu hoiduma sekkumisest perekonnaellu. Teistpidi annab see isikutele õiguse, et riik ei sekkuks nende perekonna- ja eraellu muidu kui põhiseaduses nimetatud eesmärkide saavutamisel. Kolleegium on viidanud, et § 26 sõnastusest võib aimata EIÕK artikli 8 mõju. Kohus on märkinud, et § 27 lõige 1 puudutab perekonnaelu välist kaitset ja annab isikule õiguse riigi positiivsele tegevusele, mis aitaks tal elada täisväärtuslikku perekonnaelu.[1]

Eesti põhiseadus ei sätesta otsesõnu abielu kaitset. Paragrahvi 27 lõige 2 sätestab abikaasade võrdõiguslikkuse, kui sama paragrahvi esimene lõige räägib perekonnast kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusest. Võib öelda, et põhiseaduse vastuvõtmise ajal 1992. aastal mõisteti Eesti ühiskonnas perekonna all üldiselt klassikalist perekonda, st mehe ja naise vahelist abielu ja nende lapsi. Põhiseaduse normide süsteemist ja selleaegseid tavaarusaamu vaadeldes järeldub, et vähemalt osaliselt kattub abielu kaitse perekonnaelu kaitsega. Siiski ei ole aga abielu näol tegemist pelgalt perekonnaelu kaitse ühe valdkonnaga, vaid ka eraldi, omaette kaitstava instituudiga.

EIÕK artikli 12 kohaselt on abieluealisel mehel ja naisel õigus abielluda ja luua perekond vastavalt selle õiguse kasutamist reguleerivatele siseriiklikele seadustele. Euroopa Inimõiguste Kohus on rõhutanud, et sätte kaitseala hõlmab klassikalist abielu mehe ja naise vahel[2]. Kaitse on piiratud riikide seadustega – isik peab saama abielluda vastava riigi seaduste kohaselt. Kohus on asunud seisukohale, et sellest ei tulene isikute õigust abielluda samasoolise isikuga. Samas on Euroopa Inimõiguste Kohus leidnud, et ka muu stabiilne kooselu võib tähendada perekonnaelu EIÕK artikli 8 mõttes, kuid liikmesriigid võivad seejuures muid kooselusid abielust erinevalt käsitleda[3]. Riigi positiivset kohustust toimida saab sellest sättest tuletada ainult vanema-lapse suhte osas[4]. Seega tagab küll EIÕK abiellumisõiguse, kuid see on piiratud riigi seadustes sätestatud abielu olemuse ning abielu sõlmimise reeglitega. Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole pidanud vajalikuks abielu sõlmimise õiguse kaitset laiendada samasoolistele isikutele. Selles osas on Kohus jätnud konvent­siooni liikmesriikidele vaba otsustusruumi.

Ka näiteks Saksa Konstitutsioonikohus on abielu käsitlenud ainult mehe ja naise vahelise liiduna, defineerides seda kui kestvat mehe ja naise vahelist põhimõtteliselt lahutamatut ulatuslikku kooselu. Just sellele laienevat Saksa põhiseadusest tulenev abielu kaitse[5], samasooliste suhetele aga mitte.

  1. Esitate oma avalduses seisukoha, et homoseksuaalseid isikuid diskrimineeritakse võrreldes heteroseksuaalsetega, kuna neil ei võimaldata astuda seadusega tunnustatud ja riiklikult kaitstud perekondlikku suhtesse.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on väljendanud, et PS § 12 lg 1 lauset 1 tuleb tõlgendada ka õigusloome võrdsuse tähenduses. Õigusloome võrdsus nõuab üldjuhul, et seadused kohtleks kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ka sisuliselt ühtemoodi. Selles põhimõttes väljendub sisulise võrdsuse idee: võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Kuid mitte igasugune võrdsete ebavõrdne kohtlemine pole võrdsusõiguse rikkumine. Keeldu kohelda võrdseid ebavõrdselt on rikutud, kui kaht isikut, isikute gruppi või olukorda koheldakse meelevaldselt ebavõrdselt. Meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda siis, kui selleks ei leidu mõistlikku põhjust. Kui on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus, on ebavõrdne kohtlemine seadusloomes põhjendatud.[6]

Käesoleval juhul tuleb võrrelda heteroseksuaalseid paare ja homoseksuaalseid paare – esimesed saavad sõlmida abielusid, teised mitte. Abielu kui perekonna üks vorm on võetud riigi erilise kaitse alla eelkõige rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena (PS § 27 lg 1). Seejuures on silmas peetud seda, et abielu on jätkusuutlik üksus, moodustatud mehest ja naisest, kellel saavad olla ühised järeltulijad ja kes on sellega ühiskonna kestvuse tagajateks. See, et samasoolistel isikutel see võimalus puudub, on seesuguseks erisuseks, mis annab mõistliku põhjenduse erisooliste ja samasooliste paaride erinevaks kohtlemiseks. Ka Saksa Konstitutsioonikohus on leidnud, et erisooliste paaride võimalus ühiseid lapsi saada on põhjus, mis õigustab erisooliste ja samasooliste paaride vahetegemist.[7] Seega olen seisukohal, et homoseksuaalsete isikute ebavõrdne kohtlemine abielu sõlmimise mõttes on põhjendatud.

  1. Perekonnaõiguse reguleerimine ei kuulu Euroopa Liidu kompetentsi. Perekonnaõiguse osas on liikmesriigid vabad ise regulatsioonide üle otsustama. Siiski toon siinkohal välja, et Euroopa Liit on astunud oma pädevuse piires samme seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimisega võitlemiseks.

08.02.1994 võttis Euroopa Parlament vastu otsustuse homode ja lesbide võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Ühenduses, milles peeti homoseksuaalide abiellumise keeldu taunimisväärseks, mille kohaselt peaksid liikmesriigid kehtestama homo- ja heteroseksuaalsele käitumisele ühesugused kaitsvad vanusepiirid, samuti peaksid riigid koostöös kohalike lesbi- ja homoorganisatsioonidega meetmeid kasutusele võtma ja kampaaniaid läbi viima, et võidelda homoseksuaalide igasuguse sotsiaalse diskrimineerimisega[8].

Teine Euroopa Parlamendi otsustus homode ja lesbide võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus avaldati 12.10.1998. Selles nimetati muuhulgas Eestit kui homoseksuaale karistusõiguses diskrimineerijat. Otsustuses kutsuti kõiki liituda soovijaid riike üles homoseksuaalsete isikute inimõiguste rikkumisi lõpetama ning juhiti Komisjoni tähelepanu vajadusele liikme­kandidaatide puhul nendele aspektidele tähelepanu pöörata.

Nõukogu 27.11.2000 direktiiviga nr 2000/78/EG on paika pandud üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. Direktiivi artiklis 1 on märgitud muuhulgas ka seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu võitlemist.

Samas lükkas aga Euroopa Kohus oma määrusega 31.05.2001 tagasi kaebuse, milles rootslasest euroametnik nõudis oma Rootsi õiguse järgi registreeritud partnerluse alusel samu soodustusi, mis olid ette nähtud abikaasadele. Kohus põhjendas oma otsust sellega, et abielu mõiste eeldab kõikides liikmesriikides mehe ja naise vahelist liitu. (Teatavasti on tänaseks mõningates liikmesriikides ka samasooliste abielu võimalik.) Kohus viitas sellele, et partnerlussuhted on riigiti väga erinevalt kujundatud ning nende abieluga samale tasemel tõstmiseks on pädev ainult seadusandja. Tänaseks on ühenduse seadusandja seda teinud – kaebuse esitaja poolt nõutud soodustusi antakse ka samasooliste partnerlussuhtes olevatele isikutele.

Rõhutan veelkord, et Euroopa Liidul ei ole perekonnaõiguslikku pädevust. Seega ei ole need põhimõtted liikmesriikidele kohustuslikud perekonnaõiguse reguleerimisel. Nii nagu paljudes Euroopa riikides samasooliste suhete seadustamisest, nii võib ka Euroopa Liidu aktidest välja lugeda, et Euroopa liigub homoseksuaalsete inimeste järjest suurema aktsepteerimise ning regulatsioonide liberaliseerimise suunas.

Ei saa ka välistada, et Euroopa Inimõiguse Kohus (lähi)tulevikus oma seisukohti muudab, näiteks tuletab perekonnaelu puutumatusest nõude, mille kohaselt samasoolised isikud peaksid saama võimaluse oma liit seadustada, või koguni laiendab abielu kaitset samasoolistele isikutele. Käesoleval ajal aga seesuguseid õiguseid homoseksuaalidele Kohus konventsioonist tuletanud ei ole. Ka õigusalases kirjanduses valdavalt ei leia seisukohti, mille kohaselt homoseksuaalidel oleks õigus nõuda suhte registreerimise võimalikkust[9]. Õigus­kantslerina on mul võimalik anda oma seisukoht ainult õigusest lähtuvalt. Käesoleval ajal ei tulene Eesti põhiseadusest ega Eesti õiguskorra osaks olevatest rahvusvahelistest ega Euroopa Liidu õigusnormidest homoseksuaalsete paaride õigust nõuda samasoolise partnerlussuhte reguleerimist. Samasooliste partnerlussuhte võimaldamine on vähemalt seni riikide poliitilise otsustuse küsimus, millesse õiguskantsler põhiseadusliku institutsioonina sekkuda ei saa.

  1. Oma avalduses viitasite ka perekonnaseaduse eelnõu §-le 11, mille punkti 1 kohaselt on abielu tühine kui abielus on samast soost isikud. Põhiseaduse XII peatükist ja täpsemalt õiguskantsleri seaduse §-dest 1 ja 15 tulenevalt kuulub õiguskantsleri pädevusse õigustloovate aktide järelkontroll. Eelkontrolli seadus ette ei näe. Seetõttu ma sätte põhiseadusele vastavust siinkohal ei analüüsi. Siiski toon välja, et näen väljatoodud regulatsiooni eesmärgina õiguskindluse tagamist: välismaal sõlmitud homoabielule või -partnerlusele ei leia Eesti rahvusvahelisest eraõigusest vastet, mistõttu jääb nende normide valguses selgusetuks selle õigussuhte iseloom Eestis. Tühisust deklareeriv säte tagab selle, et isikule on algusest peale selge, et Eesti riik seesugust suhet ei tunnusta. Eesti ei võimalda käesoleval ajal siseriiklikult, ja võimaluste piires ka välisriigis (abiellumise tõendi väljastamine), oma elanikel samasooliste isikutega perekonnaõiguslikke suhteid sõlmida. On siiski teada, et praktikas jäävad Eesti riigi käed selleks lühikeseks, seesuguseid suhteid siiski sõlmitakse ja õigussuhete selgust ei õnnestu tagada. Seega ma möönan, et perekonnaseaduse § 11 ei pruugi vähemalt selles osas oma eesmärki täita.

 

Austusega

Allar Jõks

 

 

Ulrika Eesmaa

ulrika.eesmaa@oiguskantsler.ee

[1] Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus nr 3-4-1-2-01, p. 14 ja otsus nr 3-4-1-9-04, p. 13

[2] Rees v. the United Kingdom, 17.11.1986

[3] Saucedo Gomez v. Spain, 26.01.1998

[4] Vt M. Wellenhofer-Klein. Die eingetragene Lebenspartnerschaft, 2003, lk. 6

[5] Saksa põhiseaduse art 6 lg 1 sätestab abielu ja perekonna olemise riigikorra erilise kaitse all.

[6] Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus nr 3-1-3-10-02, p. 36; nr 3-4-1-2-02 , p. 16-17; nr 3-1-1-77-02 , p. 22

[7] BVerfGE NJW 1993, 3058; BVerfGE 10, 59. Vt F. Hufen, Verfassungsmässigkeit des Lebensparter­schaftsgesetzes, JuS 2003, 84; J. Braun, Das Lebenspartnerschaft auf dem Prüfstand – BverfG, NJW 2002, 2543, JuS 2003, 21; M. Wellenhofer-Klein, Die eingetragene Lebenspartnerschaft, 2003, lk. 3-4

[8] ABl. C 61 28.02.1994

[9] Vastupidi siiski nt K. Muscheler. Das Recht der Eingetragenen Lebenspartnerschaft, 2001, lk. 34

Lisa kommentaar

Filed under Uncategorized

Midagi on Eesti riigis taas mäda, ministeeriumi ülevaade hariduskuludest on puudulik

Erakoolide rahastamise kompromissi otsides selgus üks piinlik tõsiasi. Erahariduse tegevuskulude katteks minev summa on siiani arvestatud ja arvestatakse ka uue kompromissi järgi juhuslikku laadi andmete põhjal. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetega on lood halvad.

Selgub, et  EHISes leiduvad tegevuskulud on mitmete omavalitsuste osas puudulikud, täpsemalt öeldes nende sisestamisel puudub ühtne alus ning erinevates omavalitsustes / koolides sisestatakse sinna numbreid lähtuvalt kohalikust, mitte üldisest metoodikast. Hea näite leiab Tallinnast. Selle linna kõige odavamaks kooliks osutub Inglise Kolledž. Võimalik, et ongi, aga Tallinna andmed on erinevate koolide osas kahtlaselt sarnased – sendipealt ühesugune kulu terves reas erinevates koolides pole lihtsalt võimalik.

Ühelt poolt on sellise infobaasi täitmine koolipidajale tüütu bürokraatia, teisalt ei ole ilma täpsete andmeteta võimalik rääkida koolivõrgu korrastamisest riiklikul tasemel.

Nõnda muutub arusaadavaks ka see, kuidas minister Ligi on erakoolide rahastamist kritiseerides väga erinevaid numbreid presenteerinud. Rääkides ministeeriumi eelarvest eraldatavast rahast saab minister olla detailideni täpne, niipea kui juttu tuleb maksumaksja tervikpanusest haridusse, on minister paraku hädas.

Ministril oli soov erakoolid oma (ministeeriumi) eelarvest välja saada. Loomulikult on vaja tõsta õpetajate palka, riigigümnaasiumide rajamisega kaasnevad kulud jne. Ent kunstlik vastandamine õpetaja palk vs erakoolide rahastamine on küüniline. Siit tuleb püüd näidata erakoole puudutavat kulu munitsipaalkoolidest suuremana ja ebaõiglasena.

Et üldsus tajuks probleemi nõnda nagu minister seda soovib näidata, on tehtud trikke. Näiteks lisati avalikult levitatavatesse graafikutesse kuluna näiteks ka tulumaksutagastus, mis moodustab tegelikult hoopis laiema kulurea kui erakoolide õppemaks. Tulumaksutagastus on tervik, mille alla mahub lisaks hariduskuludele ka maksutagastus huvihariduse eest, tasemekoolitusega seotud kulud, heategevus, eluasemelaenu intressid jne. Maksutagastuses arvestatava kulusumma piirang on 1200 eurot ning ministri graafikud, mis sisaldavad seda kulu, on pehmelt öeldes ebatäpsed. Lihtsalt öeldes, kui erakooli lapsevanemal on eluasemelaen, siis selle kõrval on koolikulust tulenev maksutagastus tihti marginaalne. Sama pädeb ka mahuka heategevuskulu korral. Lisaks saavad ka munitsipaalkoolide lapsevanemad maksutagastust huvihariduselt või ka kooli poolt korraldatava huvihariduse õppemaksudelt.

Tagasi vigaste andmete juurde. Omavalitsused, kes on kandnud EHISesse mittetäielikud kulud ehk vähem, on asetanud oma erakoolid üleminekukompromissi valguses halba seisu. Ma väga loodan, et nad on valmis maksma koolidele ise täiendavat tegevustoetust.

Oletame nüüd, et te leiate, et eraharidus on üldse mõistusevastane nähtus. EHISega seotud jama puudutab ka teid. Sooviksite ju teiegi, et koolisüsteem tegutseks ühtsetel alustel ning, et betooni ja ahjude kõrval jõuaks raha rohkem ka hariduse sisusse. Eesti Hariduse Infosüsteem on see tööriist, mis võimaldab haridussfäärist mitmekülgse ülevaate saada ning kui kulude osas ülevaadet ei ole, siis on  raiskamine kerge sündima.

P.S. Kahtluste tekkides küsisin kolmapäeval, 1. juunil, Riigikogu kõnepuldis viibinud Kalle Muulilt EHISega tekkinud probleemi kohta. Mulle oli oluline, et probleemipüstutus saaks Riigikogu stenogrammi kirja nõnda, et keegi ei saaks hiljem öelda, et tegu on uue probleemiga, millele keegi pole varem tähelepanu juhtinud. Muuli vastusest tuleb välja ka, et ministeerium on hädast teadlik ning rakendabki arvutustes vigaseid andmeid.

 

 

Väljavõte stenogrammist:

Priit Sibul

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus selle EHIS-e ja EHIS-sse tekkivate ridade kohta, mis on selle 75% arvestamise aluseks. Kas komisjonis oli sellest juttu, kuidas see EHIS-e rida tekib ja kas kõigile on ühtviisi arusaadav, mida need numbrid seal EHIS-e real endas sisaldavad ja kas nad on kõikide koolide lõikes sisaldavad samu andmeid? Aitäh!

Kalle Muuli

Aitäh! Komisjonis oli sellest juttu. Ma selgituseks võib-olla saalile lisan seda, et see kohaliku omavalitsuse keskmine kulu võetakse Eesti Hariduse Infosüsteemist ehk EHIS-est ja see, mis me kuulsime komisjonis, ei olnud kõige meeldivam. Kui see number hakkab mõjutama erakoolide rahastamist, siis tema mõju on varasemast märksa suurem. Kui varem oli tegemist üleriigilise keskmisega, siis see, kas ühe või teise munitsipaalkooli kulunumber oli seal pandud või panemata või natukene valesti, ei mõjutanud suurt pilti väga palju. Nüüd võib ta mõnes väiksemas kohalikus omavalitsuses väga palju mõjutada. Selgus haridusministeeriumi esindaja jutust, et EHIS-e vähemalt see osa, kus on tegemist munitsipaalkoolide tegevuskuludega, on suhteliselt korrast ära. Neid numbreid kannavad sinna koolid ise. Erakoolid ei näe neid numbreid, erakoolid saavad sinna ainult ise oma numbri sisestada. Haridusministeerium ja komisjon, mis me saime teha, panime haridusministeeriumile südamele ja haridusministeerium lubas, et nüüd, enne 10. novembrit, kui esimest korda vaadatakse neid numbreid sealt EHIS-est, et see EHIS tehakse korda, need numbrid kontrollitakse üle ja edaspidi hakatakse sellele suuremat tähelepanu pöörama kui täna. Ma arvan, et kas nüüd seadusandja tasandil on võib-olla liiga palju, aga vähemalt kultuurikomisjonis me peaksime kunagi tulema selle jutu juurde tagasi ja vaatama, kas tõesti kõik need lubadused, mis meile komisjonis jagati, ka täidetud saavad, sest sellest sõltub ikkagi otseselt erakoolide rahastamise maht. Aitäh!

Lisa kommentaar

Filed under Uncategorized

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust

IMG_3392

Kõne Riigikogus 09.03.2016

Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid,

Esmalt lubage mul tänada häid kolleege, kes panustasid oma väärtuslikku aega, et nimetatud eelnõu muuta selliseks nagu see täna meie ees on. Eelnõu on võrreldes esimese lugemisega läbinud põhjaliku muutmise ning nüüd on võimalik seda toetada ka konservatiivsema ilmavaatega inimestel nagu mina.  Kellelegi pole juba ammu enam üllatus, et Euroopat on tabanud kriis, mille lahendamine on keeruline ning aeganõudev. Paljud riigid on oma seisukohti võrreldes kriisi algusajaga korrigeerinud ning muutunud karmimaks. Seetõttu ei paista täna ka kõige liberaalsemale inimesele meie ettepanekud enam kuidagi radikaalsed. Pärast Austria seisukohavõtte on  liitlaste hulk sellele mõtteviisile kasvanud.

Me otsustame ise kui suurt hulka põgenikke suudame ühiskonnas aidata, olgu see siis majanduslikus või sotsiaalses mõttes. See eelnõu puudutab ümberpaigutatavaid ja -asustatavaid Euroopas, tänases rändekriisi kontekstis peame silmas eelkõige  Kreekas ja Itaalias asuvaid inimesi. Samuti tähendab see, et taustauuring ja otsused sisserändaja pagulasstaatuse osas tehakse väljaspool Eestit. Me ei hakka Eestis inimesi kuude ja isegi aastate jagu ootel hoidma.

Nüüd tagasi eelnõu ja muudatuste juurde, mis kahe lugemise vahele jäid. Ma tahaksin peatuda mõnel olulisel aspektil, mis puudutavad väärtusnorme ja sotsiaalseid garantiisid.

Väärtusnormidega paneme kohustuse austada Eesti riigi ja ühiskonna põhiväärtusi, eesti keelt, kultuuri, kombeid ja tavasid.

Paragrahvi 75 täiendatakse lõigetega, mis muudavad eesti keele õppimise kohustuslikuks. Töövõimelisel 18-aastasel kuni vanaduspensioniealisel rahvusvahelise kaitse saajal on kohustus osaleda käesoleva seaduse § 73 lõike 4 alusel korraldatavas eesti keele õppes.

Eestis elavalt  rahvusvahelise kaitse saajalt, kes ei ole omandanud kahe aasta jooksul alates rahvusvahelise kaitse saamisest arvates keeleseaduses sätestatud keeleoskustaset A2, võib nõuda keeleõppe osutamiseks kulunud summad tagasi.

Eesti keele õppes osalemise täpsemad tingimused, sealhulgas eesti keele õppe kulu tagasinõudmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Teiseks oluliseks aspektiks on sotsiaaltoetuste kärpimine ümberasustavatele ja -paigutatavatele. Maha on võetud täiendavad toetused rahvusvahelise kaitse saajatele ning nüüd saavad kaitse taotlejad üksnes neid sotsiaaltoetusi, mida Eesti elanikudki, lähtuvalt tungivast vajadusest tuleb lisaks keeleõpe ja tõlge.

Me oleme korduvalt lugenud ka ajalehtede veergudelt kuidas pagulased hakkavad elama luksuskorterites. Tegemist oli pigem teoreetilist laadi võimalusega, kuid selle seadusemuudatusega seame selgelt kriteeriumid milliseid toetuseid ja kui palju saavad ka nemad. Seadusemuudatusega kaotatakse ära senine munitsipaalkorteri remondiks ette nähtud toetus (seni kuni 4455 eurot inimese kohta), samuti munitsipaalkorteri sisustamise hüvitis (seni kuni 1690 eurot inimese kohta). Oluliselt on muudetud ka eluruumi üürikulude katmise korda: seadusemuudatuse järel on eluruumi üürikulude toetus ühekordne, mõeldud vaid üürisuhte alustamisega seotud kulude katmiseks üksnes neile, kel endal selleks vahendid puuduvad. Piirmäär on sama nii üksikisiku kui pere kohta – 2016. aastal on selleks 780 eurot.

Lõpetuseks. IRLi ettepanekute pakett tagab rahvaesindusele kõrgeima otsustuspädevuse, kaitseb Eesti  julgeolekut ja kaotab huvi tulla siia saama lihtsat raha ehk pagulastoetusi, täiendavate toetuste kataloog on tühistatud.  

Ma olen veendunud, et mida selgem on riik oma seisukohtades, seda lihtsam on Eestis elavatel inimestel mõista abivajajaid ja julgust neid aidata. Eelnõu muudatused toovad kodanike ootused seadusandlusse ja muudavad need üheselt mõistetavaks ka sisserändajaile. Loodan väga, et see eelnõu aitab ühiskonnas maha võtta kirgi ja pingeid. Oleme nõudlikud, aga ka abivalmid.

Lisa kommentaar

Filed under Uncategorized

Taas erakoolidest (ja ka teistest koolidest), kommenteerides Eesti Eskressis ilmud Sulev Vedleri artiklit

_MG_8448.jpg

Ekspressis ilmus möödunud nädalal lugu, kus Sulev Vedler kirjutas, et erakoolide rahastamine, millest tänaseks on palju tüli sündinud, on justkui reformierakondlik praak, mida haridusminister nüüd parandama peab.

Selles loos on rida vigu, millele ma teie tähelepanu tahaks juhtida. Toon siin ära mõned väited artiklist ja katsun nende kommenteerimisega mitte liialt palju internetti täita.

1. Riik püüab ju koolivõrku korrastada, paneb ettevaatlikult väiksemaid koole kinni.

Kui mitte vale, siis pooltõde. Haridusministeerium püüab omavalitsustelt üle võtta gümnaasiumipidamist rajades selleks riigigümnaasiume. Mida see tähendab? Riigigümnaasiumi õpet finantseeritakse terviklikult riigieelarvest. Seega, kui ühte omavalitsusse tekib riigigümnaasium ja kõrvalasuvasse ei teki, siis riigigümnaasiumiga omavalitsuse hariduseelarve kahaneb, kõrval tuleb omavalitsusel gümnaasiumipidamise eest ikkagi rahakotti kergendada.

Minu oma valimisringkonnast on lihtne näiteid tuua. Kõnekaks näiteks on Valga riigigümnaasium, mis justkui peaks kaasama ka Otepää lapsed, aga tegelikkuses jääb Valga ebamugavalt kaugele. Kui Otepääl tahta jätkata vähegi mõistlikku elu, siis tuleb omavalitsusel seal gümnaasiumi edasi pidada. Otepää rahva jaoks pole Valga tõmbekeskus, tee või tina.

Kahjuks leiab neid näiteid veel, sületäie jagu. Seega suurendavad läbimõtlemata asukohaga ja liig suured riigigümnaasiumid pigem ebavõrdsust.

Mis puutub põhikoolidesse, siis paljudes kohtades muutub nende pidamine keerukamaks kui gümnaasiumi kõrval pole. Õpetajate koormused ei kipu väiksemas koolis täis tulema kui gümnaasiumist lisatunde ei anta. Põhikoolidel kaob võimalus õpetajaid leida, kui neile pole võimalik täispalka maksta.

Mis puutub väiksemaid koole, mis ehk tõesti liiga suurtes majades tegutsevad ja hoolega maksumaksja raha põletavad, siis neid haridusministeerium ei puuduta. Ju loodetakse haldusreformile, et omavalitsused panevad nood lõpuks kinni, aga juba on näha, kuidas mitmed ühinemised jäävad ära, kuna riik ei taha tegeleda koolivõrguga terviklikult. Omavalitsused peavad koole hambad ristis edasi, kuna kooli sulgemise otsus on sedavõrd ebapopulaarne, et seda pole lihtsalt võimalik langetada. Isegi kahe kooli ühtse juhtimise alla viimine niidab vallavanema maha, just nõnda läks hiljuti Hiiumaal.

Muide, ka siin tuleb meeles pidada, et “kallis” on tihti suhteline mõiste. Küsimus on, kas võimaliku suletava kooli asendav kaugemalasuv kool on mõistlikus kauguses. Mis on mõistlik, on muidugi juba vaieldav.

 

2.Erakoolide peremehed pelgavad, et Ligi ajab nende niigi keerulise äri vussi.

Täiesti absurdne väide. Ma võin päris julgelt väita, et ükski erakool ei tegutse Eestis ärilistel alustel. Isegi aktsiaseltsi või osaühingu vormis peetavatest erakoolidest ei võta omanikud dividende, tegu on sotsiaalse ettevõtlusega selle kõige helgemas tähenduses.

 

3. Millest tulenes terav vajadus erakoolipidajaid täna majanduskriisi tingimustes maksumaksja rahaga toetada?

Taas kord erakoole maksumaksja raha põletamises süüdistav lause on artiklisse osavalt sisse põimitud 2010. aasta Keskerakonna arupärimise läbi. Sama hästi võiks küsida, et miks üldse koole maksumaksja rahaga toetatakse? See oli nüüd väike iroonia. Aga küsiks teisiti, esitaks sisulise küsimuse. Miks maksumaksja rahaga toetatakse ebaefektiivselt majandavaid koole? Siinkohal on kusjuures täiesti ükskõik, kas need koolid on erakoolid, munitsipaalkoolid või riigikoolid. Erakoolid, kes iga kopikat peavad lugema pole kindlasti kõige kallimad õppeasutused. Kallid on koolid, kus suures majas on väga vähe lapsi. Investeeringute mahu ja olemasolevate ressursside mahakandmise tõttu on veel kallimad riigigümnaasiumid, mis rajatakse omavalitsustesse, kus mõnedki koolimajad nii ehk naa tühjaks kipuvad jääma.

 

4. Riik maksab erakoolidele õpilase kohta 1,6 korda rohkem raha kui munitsipaalkoolidele. See on ebavõrdsus, mis süveneb ja tuleb lõpetada.

See tsitaat on tõsiselt eksitav. Riik ei ole vaid haridusministeerium, riik on ka omavalitsus. Loomulikult on hetkel otse riigieelarvest finantseeritav eraharidus exceli real suurem number kui munitsipaalkooli oma, aga see tabel ei sisalda omavalitsuse poolset panust. Tegelikult tuleb nii omavalitsuse kui ka riigieelarve raha täpselt ühtemoodi maksumaksja taskust ja see, milliseid kanaleid pidi see koolini jõuab, on pigem tehniline küsimus. Erakool on kallim lapsevanemale, kes enamasti ka õppemaksu maksab. Miks nad seda teevad, seda tasub juba nende endi käest küsida, aga igatahes on lapsevanemad sellise korraldusega rahul.

 

P.S. Tänud Lauri Luigele, kes oma möödunud nädala Delfi artiklis näitas, et ka tema on üks neist reformierakondlastest, kes on valmis tekkinud keerukas olukorras lahendusi otsima. Tema kommentaari leiab siit: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/lauri-luik-erakoolidega-arvlemine-ei-ole-piinlik-praak?id=73855571

 

Fotol on erakoolina tegutsev Kohila Mõisakool, foto Karl-Kristjan Nigesen

Lisa kommentaar

Filed under Uncategorized

Kooselu on jätkuvalt tulipunktis

Eile oli parlamendis paarkonnaseaduse ja kooseluseaduse tühistamise arutelu. Midagi ilusat sellest ei sündinud.

Paarkonnaseaduse menetlus jätkub. Paljuski on tegu poliitilise näitemänguga ja nii saab näha veidraid hääletamistulemusi.

Vabaerakonna kiituseks tuleb küll öelda, et nende algsed taotlused paistavad olevat siirad. Jüri Adams alustas eelnõu tutvustamist tõdemusega, et see eelnõu ei ole sündinud seesmisest tahtest ega tühjale kohale, et see on püüe pakkuda lahendusi ummikust väljumiseks.

Kuigi selle eelnõu esimene lugemine lõpetati on kõigile teada, et seda eelnõud enam kunagi edasi ei menetleta vaid see jääb riiulisse. Tänasest arutelust ja hääletusest püüdsid erinevad osapooled leida märke heast tahtest ning võimalusest liikuda edasi. Vabaerakond pidi täna hommikul arutama kompromissettepanekuid ning siis otsustama kuidas tegutseda kooseluseaduse rakendussätetega.

Kuigi mina paarkonnaseadust ei toetanud, on see minu meelest üsna suur kompromiss, mida aga ei taha tunnistada kooseluseaduse läbisurujad. Loodan, et Vabaerakond mõistab õige pea neile üles seatud lõksu ning leiab sealt mõistliku väljapääsu oma seisukohtadele kindlaks jäädes.

Arusaamatuks jääb kooseluseaduse läbisurujate toetus paarkonnaseadusele. Nõnda skisofreenilist käitumist on raske tervemõistuslikult selgitada. On ju kooseluseaduse läbisurujate retoorika olnud koguaeg selles, et seda seadust lisaks või olenevalt kõnelejast isegi ennekõike erisoolistele tarvis on. Paarkonnaseadus hakkaks kehtima vaid samasoolistele. Miks nad seda toetasid?  Mitmel moel ja seaduse alusel soovitakse siis nüüd samasooliste suhteid reguleerima asuda? Kui kõik taandub vaid sellele, et pärast esimest lugemist jääb eelnõu riiulisse, siis kellele see etendus mõeldud oli?

Sama huvitav oli kooseluseaduse tühistamise arutelu ja hääletus. Meie fraktsioonis (kahjuks) nendes küsimustes ühtset liini ja hääletust ei toimu ja see pole mingi saladus, et see mulle (pehmelt öeldes) ei meeldi. Meeldivaks üllatuseks oli, et eelnõu menetlemise toetajaid oli üle poole fraktsioonist ning vastu vaid üks. Tõsi, seda koos ühe eksimusega.

Eriti huvitav on Keskerakonna tegevus. Kui Keskerakond oleks omanud sama ühtset hoiakut kooseluseaduse vastuvõtmisel või rakendussätete esimesel lugemisel, oleks see seadus täna vastuvõtmata ja juba unustatud. Kui nad oleks nüüd natuke veel ühtsemad olnud ja eile täies koosseisus hääletamisel osalenud, siis jäänuks ka kooseluseaduse tühistamine menetlusse.

Kõige ootamatum (ja minu jaoks kõige ebameeldivam) üllatus tuli Vabaerakonna fraktsiooni käitumisest sellel hääletusel. Neilt toetas seaduse tühistamist vaid üks saadik kaheksast kuigi ka paarkonnaseaduse viimane paragrahv tühistab kooseluseaduse, tühistamine võiks neile ju seega sobida. Eks siis tuleb oodata uudiseid saamaks teada, mis kaupa Vabaerakonnale on pakutud ja mida nad sellega peale hakkavad.

Ja EKRE? EKRE käitus neil hääletustel erakonnana. Kui nende tegevuses ja retoorikas on mõndagi, mis mulle ei meeldi, siis on ometi hea näha, kuidas nende ridades valitseb ühtsus ja mõtteselgus.

Hääletuste tulemustest saab ülevaate siin:
http://www.riigikogu.ee/tegevus/tooulevaade/haaletused/?startDate=16.02.2016

 

 

1 kommentaar

Filed under Uncategorized

Uberi menetlemise kroonika Riigikogus

Viibisin möödunud teisipäeva õhtupoolikul Riigikogu jõusaalis ja jooksin lindil oma kilomeetreid, kui juurde astus Kalle Palling ja rääkis, et nad (Reformierakond) soovivad esitada eelnõu Uberi ja teiste sõidujagamisteenuste legaliseerimiseks.

Väga tore, elu peab edasi minema ja uued teenused peavad leidma seadusliku tegevusruumi.
Saatsin selle fraktsioonikaaslastele edasi ja esmaspäeval oli esimene hetk, mil saime seda koos arutada. Kiirkorras eelnõu menetlemine aga ühest heakskiitu ei leidnud.

Miks? Uber on ju tore, selles ei ole kahtlustki. Aga tõsiasi on ka, et me just karmistasime nõudeid, mis kehtivad taksoteenusele. Mäletate, taksondusega on Eestis kõvasti probleeme esinenud. Kui me loome olukorra, kus sõidujagamine on reguleeritud väga pehmelt ja taksoteenus väga rangelt, siis on see ebaaus taksoettevõtjate ja taksojuhtide suhtes. Eriti nende suhtes, kes osutavad oma teenust korrektselt ja seaduskuulekalt.

Katsume enda jaoks pildi selgeks mõelda ja leida tasakaalu nõnda, et sõidujagamise juhid saaks tegevusruumi ning taksojuhtidele ei tehtaks liiga. Selleks läheb natuke aega. Ikkagi rohkem kui need mõned päevad, mille jooksul meilt eelnõule toetust oodati.

Et teemaga edasi liikuda, kohtusime juba täna hommikul Autoettevõete liiduga. Sõidujagamises kasutatavate it-lahenduste kasutamist soovitakse ka taksondusse, aga küsimus on ka, et kas on vaja teenindajakaarti, jne.

Üks on selge, taksoteenus kui selline on läbimas suuri muutusi.

IMG_3387

2 kommentaari

Filed under Uncategorized